KOMA MODULAR alt

Hli­ní­ko­vá okna


Okna pro všech­ny, kte­ří hle­da­jí prak­tic­ké řeše­ní moder­ních oken pro svůj dům. Naše okna mají skvě­lé tepel­ně izo­lač­ní vlast­nos­ti, jsou bez­peč­ná a finanč­ně dostupná.

Genesis

Okna a dveře

Genesis 75

 • Tří­ko­mo­ro­vý oken­ní sys­tém urče­ný pro kon­struk­ci oken se zvý­še­nou tepel­nou izo­la­cí. Tepel­né para­me­t­ry Gene­sis 75 spl­ňu­jí náro­ky, kte­ré budou pla­tit od roku 2021 (Uw od 0,90 W/m k). 
 • Zákla­dem sys­té­mu Gene­sis 75, jsou rámo­vé pro­fi­ly se sta­veb­ní hloub­kou 75 mm. 
 • Širo­ká šká­la pro­fi­lů nabí­ze­ných v rám­ci sys­té­mu Gene­sis 75 umož­ňu­je návrh moder­ních oken­ních a dveř­ních kon­struk­cí s vyso­kou funkčností. 
 • Sys­tém Gene­sis 75 vyu­ží­vá moder­ní izo­lač­ní mate­ri­á­ly, kte­ré jsou nyní novin­kou na trhu. Doda­teč­né tepel­né těs­ně­ní bylo navr­že­no ved­le kla­sic­ké­ho cen­t­rál­ní­ho těs­ně­ní. Díky tomu­to řeše­ní bylo dosa­že­no vel­mi vyso­ké těs­nos­ti oken (infil­tra­ce vzdu­chu, vodo­těs­nos­ti), ino­vač­ní­ho vzhle­du a estetiky.

Okna a dveře

Star 90

 • Moder­ní hli­ní­ko­vý sys­tém pro kon­struk­ci oken a dve­ří, kte­ré vyža­du­jí špič­ko­vou tepel­nou izolaci. 
 • Nový stan­dard pře­krý­va­ní hli­ní­ko­vé­ho pro­fi­lu se zaskle­ním – zvět­še­ná hloub­ka osa­ze­ní zaskle­ní v pro­fi­lu zlep­šu­je tepel­né a kon­strukč­ní vlastnosti.
 • Mož­nost zaskle­ní z exteriéru. 
 • Mož­nost ohý­ba­ní profilů
 • Moder­ní design.
 • Sys­tém je před­ur­čen do níz­ko­ener­ge­tic­kých domů, stej­ně tak zvy­šu­je tepel­ný kom­fort v stan­dard­ních budovách.
Star
Superial skryte kridlo

Okna a dveře

Superial SU 75(skryté křídlo)

 • Tří­ko­mo­ro­vý oken­ní sys­tém urče­ný pro kon­struk­ci oken se skry­tým křídlem
 • Spe­ci­ál­ně navr­že­ný tvar rámu, kry­je celou výš­ku křídla.
 • Širo­ké mož­nos­ti zaskle­ní umož­ňu­je pou­ží­vá­ní všech běž­ně dodá­va­ných zaskle­ní (dvoj­sklo, troj­sklo, akus­tic­ké zaskle­ní, bez­peč­nost­ní zaskle­ní, atd.).
 • Odvod­ně­ní pro­fi­lů dostup­né ve 2 vari­an­tách: tra­dič­ní (stan­dard­ní) nebo skryté.
 • Dostup­ná je i vari­an­ta s níz­kým pra­hem u jed­no a dvou­kříd­lo­vých bal­kó­no­vých dve­ří; doda­teč­né zlep­še­ní těs­ní­cích para­me­t­rů při pou­ži­tí těs­ně­ní ACRS461.

Okna a dveře

Superial i+ 75

 • Hli­ní­ko­vý sys­tém pro kon­struk­ci oken a dve­ří se zvý­še­nou tepel­nou izolaci 
 • Výbor­né tepel­né vlast­nos­ti dosa­hu­je pou­ži­tím spe­ci­ál­ních izo­lač­ních vlo­žek vlo­že­ných do komo­ry pro­fi­lu a kolem zaskle­ní, čímž se vylep­ší izo­lač­ní vlast­nos­ti v řezu kon­struk­ce o 0,20,4 W/m²K
 • Sys­tém dostup­ný v mno­ha modi­fi­ka­cích a pro­fi­la­cích, čímž kon­struk­ce vyro­be­né ze sys­té­mu Super­ial zaru­ču­jí potřeb­nou este­ti­ku a kon­strukč­ní pevnost 
 • Mož­nost osa­ze­ní oken ze sys­té­mu ve fasádách 
 • Širo­ké mož­nos­ti zaskle­ní umož­ňu­je pou­ží­vá­ní všech běž­ně dodá­va­ných zaskle­ní (dvoj­sklo, troj­sklo, akus­tic­ké zaskle­ní, bez­peč­nost­ní zaskle­ní, atd.) 
 • Mož­nost ohý­ba­ní profilů
Superial

Ostatní produkty


Ecofutural 75mm

Ecofutural 75

Poptat Brožura
Ecofutural 75mm

Ecofutural OC 75

Poptat Brožura
Econoline 51mm do interieru

Econoline interier 51

Poptat Brožura
Imperial i s vlozkou

Imperial i+ 65

Poptat Brožura
Imperial out 65

Imperial OUT 65

Poptat Brožura
Imperial su 65

Imperial SU 65

Poptat Brožura
Superial out 75mm

Superial OUT 75

Poptat Brožura
VS600 vysuvne okno spodek

Výsuvné okno VS600

Poptat Brožura
Steel look 90mm

Steel Look 90

Poptat Brožura

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení hliníkových výplní

Vlastislav Hemzal avatar

Prodejce - hliníkové fasády, výplně a světlíky

Vlastislav Hemzal

 • +420 702 202 187

Nemů­že­te nás zastih­nout?
Zanech­te nám kon­takt a my se vám ozveme.

Ukázky použití

2019 |
Hliníkové výplně otvorů pro nemocnici v Kroměříži
2019 |
Rekonstrukce fasády pro prodejnu Baťa
2019 |
Opláštění administrativní budovy ČEPS

Oblékáme modulární budovy

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110