KOMA MODULAR alt

Hliníková okna


Okna pro všech­ny, kteří hleda­jí prak­tické řešení mod­erních oken pro svůj dům. Naše okna mají skvělé tepel­ně izo­lační vlast­nos­ti, jsou bezpečná a finančně dos­tupná.

Genesis

Okna a dveře

Genesis 75

 • Tříko­morový oken­ní sys­tém určený pro kon­struk­ci oken se zvýše­nou tepel­nou izo­lací. Tepel­né para­me­try Gen­e­sis 75 splňu­jí nároky, které budou platit od roku 2021 (Uw od 0,90 W/​m k). 
 • Zák­la­dem sys­té­mu Gen­e­sis 75, jsou rámové pro­fi­ly se staveb­ní hloubkou 75 mm. 
 • Široká škála pro­filů nabízených v rám­ci sys­té­mu Gen­e­sis 75 umožňu­je návrh mod­erních oken­ních a dveřních kon­strukcí s vysok­ou funkčností. 
 • Sys­tém Gen­e­sis 75 využívá mod­erní izo­lační mater­iá­ly, které jsou nyní novink­ou na trhu. Dodatečné tepel­né těs­nění bylo navrženo vedle kla­sick­ého cen­trál­ního těs­nění. Díky tomu­to řešení bylo dosaženo vel­mi vysoké těs­nos­ti oken (infil­trace vzduchu, vodotěs­nos­ti), ino­vačního vzh­le­du a estetiky.

Okna a dveře

Star 90

 • Mod­erní hliníkový sys­tém pro kon­struk­ci oken a dveří, které vyžadu­jí špičkovou tepel­nou izolaci. 
 • Nový stan­dard překrý­vaní hliníkového pro­filu se zasklením – zvětšená hloub­ka osazení zasklení v pro­filu zlepšu­je tepel­né a kon­strukční vlastnosti.
 • Možnost zasklení z exteriéru. 
 • Možnost ohýbaní profilů
 • Mod­erní design.
 • Sys­tém je pře­durčen do nízkoen­er­get­ick­ých domů, ste­jně tak zvyšu­je tepel­ný kom­fort v stan­dard­ních budovách.
Star
Superial skryte kridlo

Okna a dveře

Superial SU 75(skryté křídlo)

 • Tříko­morový oken­ní sys­tém určený pro kon­struk­ci oken se skry­tým křídlem
 • Speciál­ně navržený tvar rámu, kry­je celou výšku křídla.
 • Široké možnos­ti zasklení umožňu­je používání všech běžně dodá­vaných zasklení (dvo­jsk­lo, tro­jsk­lo, aku­stické zasklení, bezpečnos­t­ní zasklení, atd.).
 • Odvod­nění pro­filů dos­tup­né ve 2 vari­antách: tradiční (stan­dard­ní) nebo skryté.
 • Dos­tup­ná je i vari­anta s nízkým pra­hem u jed­no a dvoukřídlových balkónových dveří; dodatečné zlepšení těs­nících para­metrů při použití těs­nění ACRS461.

Okna a dveře

Superial i+ 75

 • Hliníkový sys­tém pro kon­struk­ci oken a dveří se zvýše­nou tepel­nou izolaci 
 • Výborné tepel­né vlast­nos­ti dosahu­je použitím speciál­ních izo­lačních vložek vložených do komory pro­filu a kolem zasklení, čímž se vylepší izo­lační vlast­nos­ti v řezu kon­strukce o 0,20,4 W/​m²K
 • Sys­tém dos­tup­ný v mno­ha mod­i­fikacích a pro­fi­lacích, čímž kon­strukce vyrobené ze sys­té­mu Supe­r­i­al zaruču­jí potřeb­nou estetiku a kon­strukční pevnost 
 • Možnost osazení oken ze sys­té­mu ve fasádách 
 • Široké možnos­ti zasklení umožňu­je používání všech běžně dodá­vaných zasklení (dvo­jsk­lo, tro­jsk­lo, aku­stické zasklení, bezpečnos­t­ní zasklení, atd.) 
 • Možnost ohýbaní profilů
Superial

Ostatní produkty


Ecofutural 75mm

Ecofutural 75

Poptat Brožura
Ecofutural 75mm

Ecofutural OC 75

Poptat Brožura
Econoline 51mm do interieru

Econoline interier 51

Poptat Brožura
Imperial i s vlozkou

Imperial i+ 65

Poptat Brožura
Imperial out 65

Imperial OUT 65

Poptat Brožura
Imperial su 65

Imperial SU 65

Poptat Brožura
Superial out 75mm

Superial OUT 75

Poptat Brožura
VS600 vysuvne okno spodek

Výsuvné okno VS600

Poptat Brožura
Steel look 90mm

Steel Look 90

Poptat Brožura

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení hliníkových výplní

Vlastislav Hemzal avatar

Prodejce - hliníkové fasády, výplně a světlíky

Vlastislav Hemzal

 • +420 702 202 187

Nemůžete nás zasti­h­nout?
Zanechte nám kon­takt a my se vám ozveme.

Ukázky použití

2019 |
Hliníkové výplně otvorů pro nemocnici v Kroměříži
2019 |
Rekonstrukce fasády pro prodejnu Baťa
2019 |
Opláštění administrativní budovy ČEPS

Oblékáme modulární budovy

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005