KOMA MODULAR alt

Hliníkové dveře


Dveře pro všech­ny, kteří hleda­jí prak­tické řešení mod­erních dveří pro svůj dům. Naše dveře jsou bezú­držbové, mají skvělé tepel­ně izo­lační vlast­nos­ti, jsou bezpečné a finančně dos­tup­né.

Venkovní dveře


Nabízíme tři hlavní mod­e­lové řady.

Superial

Superial 800i

Tepel­ně izolo­vaný hliníkový sys­tém určený k pro­jek­ci pan­elových dveří. Vychází z osvědčeného sys­té­mu SP800i+, díky čemuž má špičkové tepel­né vlast­nos­ti Sys­tém je charak­ter­i­stický hlavně množstvím proměn, díky použití nepře­berné šká­ly deko­račních panelů.

Díky použití nej­mod­ernějších tech­nick­ých řešení, jsou pan­elové dveře nejen funkční součástí budovy, ale také její viz­itk­ou a ozdobou.

Poptat Brožura
Star

Star 90

Mod­erní hliníkový sys­tém pro kon­struk­ci oken a dveří, které vyžadu­jí špičkovou tepel­nou izo­laci a mod­erní design. Izo­lační vlož­ka pro přerušení tepel­ného mostu šířky 45 mm je vyrobe­na z ino­v­a­tivních mater­iálů. Ste­jný typ izo­lační vložky v kří­dle i v rámu posky­tu­je ste­j­nou tepel­nou izo­laci a zabraňu­je tepel­ným ztrátám celé kon­strukce. Osázení dveří válečkový­mi závěsy zvětší únosnost.

Zasklení v pro­filu zlepšu­je tepel­né a kon­strukční vlast­nos­ti. Zasklení je možné i z exter­iéru. Ino­v­a­tivní sys­tém odvod­nění kon­strukce (chy­bí viditel­né záslep­ky otvorů odvodnění.

Sys­tém je pře­durčen do nízkoen­er­get­ick­ých domů, ste­jně tak zvyšu­je tepel­ný kom­fort v stan­dard­ních budovách.

Poptat Brožura
Panelove dvere

Panelové dveře 90

Sys­tém s přerušeným tepel­ným mostem určený k pro­jek­ci pan­elových dveří. Díky použití nej­mod­ernějších tech­nick­ých řešení, jsou pan­elové dveře nejen funkční součástí budovy, ale také její viz­itk­ou a ozdobou.

Sys­tém je charak­ter­i­stický hlavně množstvím proměn, díky použití nepře­berné šká­ly deko­račních panelů.

Dveře jsou založe­ny na osvědčeném sys­té­mu STAR, pro­to dveře mají špičkové tepel­né vlast­nos­ti a díky nepře­berné škále deko­račních pan­elů jsou charak­ter­i­stické množstvím proměn.

Vlast­nos­ti sys­té­mu: jed­no­litá plocha rámu a pan­elu lep­eného na kří­dle, možnost použití závěsů — vál­cové závěsy nebo skry­té závěsy (Dr. Hahn), 3‑bodové zámky, auto­mat­ické zámky-

Poptat Brožura

Vnitřní dveře a stěny


Sys­témy pro venkovní dveře se vyz­naču­jí tím a tím tím a tím. Jeden pro­dukt tu.

Ecoline

Okna a dveře

Econoline interier 51

 • Sys­tém ECONO­LINE je sys­tém oken a dveří bez přerušeného tepel­ného most u. Sys­tém­je určen pro inter­iérovou zás­tavbu. Ze sys­té­mu lze zho­tovit různé druhy dělících příček, okna, dveře. Sys­tém dos­tup­ný v mno­ha mod­i­fikacích a pro­fi­lacích, čímž kon­strukce vyrobené ze sys­té­mu ECONO­LINE zaruču­jí potřeb­nou estetiku a kon­strukční pevnost.
 • Sys­tém je kom­pat­i­b­liní s další­mi sys­témy Ali­plast: ste­jné zasklí­vací liš­ty, těsnění,kování, atd.
 • Zasklí­vací liš­ty dos­tup­né v prove­dení — obdél­níkové nebo oblé.
 • Sys­tém umožňu­je použití nejen kla­sick­ých čel­ních závěsů, ale také závěsů do drážky.

Protipožární dveře


Něco k pro­tipožárním dveřím

Fr90

Dveře

FR90

 • Tepel­ně izolo­vaný pro­tipožární sys­tém. Kon­strukce vyrobené na zák­ladě sys­té­mu FR90 jsou charak­ter­i­zovány tří­dou požární odol­nos­ti EI30 (E1), EI60 (E1).
 • Staveb­ní hloub­ka sys­té­mu 90 mm symet­rická kon­strukce pro­filu, cen­trál­ní komo­ra vyplněná sadrový­mi vložka­mi (mezi tepel­ný­mi mosty) pro EI30, všech­ny komory vyplněné sádrový­mi vložka­mi pro EI60 sys­tém kom­pat­i­bil­ní se sys­témem STAR 90 mm
 • možnost použití dvo­jskla (zasklení od 20 mm do 60 mm)
 • možnost použití pan­elů (pan­el o tloušťce až 60 mm):
  pan­e­ly s výplní z min­erál­ní vlny (Up = 0,57 W/​m K)
  pan­e­ly se sádrovou výplní
 • použití: vnější a vnitřní konstrukce

Posuvné a skládací systémy


Sys­témy pro posou­vání a skládání se vyz­naču­jí tím a tím tím a tím. Nabízíme tři hlavní mod­e­lové řady.

Ultraglide

Ultraglide

Sys­tém o zvýšené tepel­né izo­laci určený pro kon­struování posu­vných a zdvižně­po­su­vnýchkon­strukcí. Posu­vné a zdvižně-posu­vné kon­strukce UG, jsou díky svým užit­ným vlast­nos­tem urče­ny pro rodin­né domy, apa­tr­mány, indi­viduál­ní zás­tav­by, hotely.

Sys­tém přízpů­sobený nejnovějším poža­davkům na tepel­nou izo­laci, estetiku abezpečnost. Dos­tup­ná kon­strukční řešení: UG bezpra­hové řešení, UG – úhlové spo­jení křídel 90°, Monorail.

Díky svým para­metrům sys­tém UG umožňu­je pro­jek­ci kon­strukcí o velkých rozměrech posu­vných křídel: max­imál­ní rozměry kon­strukce výš­ka kříd­la Hs=3300 mm, šíř­ka kříd­la Bs=3200.

Poptat Brožura
Modernslide

Modernslide

Sys­tém se zvýše­nou tepel­nou izo­lací určený k pro­jek­ci posu­vných konstrukcí.

Řešení sys­té­mu Mod­ernslide umožňu­jí pro­jek­ci posu­vných kon­strukcí 2, 3, 4 kolejnicových.

Sys­té­mové řešení Galandage umožňu­je celkové skry­tí posu­vných křídel ve zdi budovy.

V sys­té­mu je také dos­tup­né sys­té­mové řešení Monoblock. Kon­strukce Monoblock jsou mon­továny pří­mo do vrstvy zateplení budovy.

Šíř­ka spo­jení 2 křídel je pouze 35 mm, pro­fi­ly jsou dos­tup­né ve 3 verzích přízpů­sobených do různých stat­icko-kon­strukčních potřeb.

Poptat Brožura
Panorama

Panorama

Tříko­morový tepel­ně izolo­vaný dveřní sys­tém určen k pro­jek­ci har­monikových (sklá­dacích) dveří.

Exis­tu­je možnost použití dvou typů pra­hových sys­témů. Sys­tém s nízkým pra­hem s kartáčovým těs­něním nebo sys­tém s vysokým pra­hem, který je prove­den na zák­ladě rámu po obvodě celé konstrukce.

V závis­losti na poža­davcích se mohou kon­strukce otevírat dovnitř nebo ven mno­ha uspořádáních křídel (2+1, 3+2, 3+3).

Navrženo nové inte­grované kování: závěs se spod­ním vozíkem, závěs s madlem nebo nízké kliky posilu­jí funkčnost konstrukce.

Nové kování tak­též zmenšu­jí možné rozměry kon­strukcí ze sys­té­mu Panorama.

Díky min­i­mal­izaci šířky pro­filu použitého v sys­té­mu, kon­strukce har­monikových dveří působí dojmem lehkosti.

Poptat Brožura

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení hliníkových výplní

Vlastislav Hemzal avatar

Prodejce - hliníkové fasády, výplně a světlíky

Vlastislav Hemzal

 • +420 702 202 187

Nemůžete nás zasti­h­nout? Zanechte nám kon­takt a my se vám ozveme.

Ukázky použití

2018 |
Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích
2019 |
Kanceláře na střeše pro Barum Continental
2017 |
Anglicko - česká MŠ Teddy Bear

Oblékáme modulární budovy

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005