KOMA MODULAR alt

Hli­ní­ko­vé dveře


Dve­ře pro všech­ny, kte­ří hle­da­jí prak­tic­ké řeše­ní moder­ních dve­ří pro svůj dům. Naše dve­ře jsou bez­údrž­bo­vé, mají skvě­lé tepel­ně izo­lač­ní vlast­nos­ti, jsou bez­peč­né a finanč­ně dostup­né.

Venkovní dveře


Nabí­zí­me tři hlav­ní mode­lo­vé řady.

Superial

Superial 800i

Tepel­ně izo­lo­va­ný hli­ní­ko­vý sys­tém urče­ný k pro­jek­ci pane­lo­vých dve­ří. Vychá­zí z osvěd­če­né­ho sys­té­mu SP800i+, díky čemuž má špič­ko­vé tepel­né vlast­nos­ti Sys­tém je cha­rak­te­ris­tic­ký hlav­ně množ­stvím pro­měn, díky pou­ži­tí nepře­ber­né šká­ly deko­rač­ních panelů.

Díky pou­ži­tí nej­mo­der­něj­ších tech­nic­kých řeše­ní, jsou pane­lo­vé dve­ře nejen funkč­ní sou­čás­tí budo­vy, ale také její vizit­kou a ozdobou.

Poptat Brožura
Star

Star 90

Moder­ní hli­ní­ko­vý sys­tém pro kon­struk­ci oken a dve­ří, kte­ré vyža­du­jí špič­ko­vou tepel­nou izo­la­ci a moder­ní design. Izo­lač­ní vlož­ka pro pře­ru­še­ní tepel­né­ho mos­tu šíř­ky 45 mm je vyro­be­na z ino­va­tiv­ních mate­ri­á­lů. Stej­ný typ izo­lač­ní vlož­ky v kří­d­le i v rámu posky­tu­je stej­nou tepel­nou izo­la­ci a zabra­ňu­je tepel­ným ztrátám celé kon­struk­ce. Osá­ze­ní dve­ří váleč­ko­vý­mi závěsy zvět­ší únosnost.

Zaskle­ní v pro­fi­lu zlep­šu­je tepel­né a kon­strukč­ní vlast­nos­ti. Zaskle­ní je mož­né i z exte­ri­é­ru. Ino­va­tiv­ní sys­tém odvod­ně­ní kon­struk­ce (chy­bí vidi­tel­né záslep­ky otvo­rů odvodnění.

Sys­tém je před­ur­čen do níz­ko­ener­ge­tic­kých domů, stej­ně tak zvy­šu­je tepel­ný kom­fort v stan­dard­ních budovách.

Poptat Brožura
Panelove dvere

Panelové dveře 90

Sys­tém s pře­ru­še­ným tepel­ným mos­tem urče­ný k pro­jek­ci pane­lo­vých dve­ří. Díky pou­ži­tí nej­mo­der­něj­ších tech­nic­kých řeše­ní, jsou pane­lo­vé dve­ře nejen funkč­ní sou­čás­tí budo­vy, ale také její vizit­kou a ozdobou.

Sys­tém je cha­rak­te­ris­tic­ký hlav­ně množ­stvím pro­měn, díky pou­ži­tí nepře­ber­né šká­ly deko­rač­ních panelů.

Dve­ře jsou zalo­že­ny na osvěd­če­ném sys­té­mu STAR, pro­to dve­ře mají špič­ko­vé tepel­né vlast­nos­ti a díky nepře­ber­né šká­le deko­rač­ních pane­lů jsou cha­rak­te­ris­tic­ké množ­stvím proměn.

Vlast­nos­ti sys­té­mu: jed­no­li­tá plo­cha rámu a pane­lu lepe­né­ho na kří­d­le, mož­nost pou­ži­tí závě­sů - vál­co­vé závěsy nebo skry­té závěsy (Dr. Hahn), 3-bodo­vé zám­ky, auto­ma­tic­ké zámky-

Poptat Brožura

Vnitřní dveře a stěny


Sys­témy pro ven­kov­ní dve­ře se vyzna­ču­jí tím a tím tím a tím. Jeden pro­dukt tu.

Ecoline

Okna a dveře

Econoline interier 51

 • Sys­tém ECO­NO­LI­NE je sys­tém oken a dve­ří bez pře­ru­še­né­ho tepel­né­ho most u. Sys­témje určen pro inte­ri­é­ro­vou zástav­bu. Ze sys­té­mu lze zho­to­vit růz­né dru­hy dělí­cích pří­ček, okna, dve­ře. Sys­tém dostup­ný v mno­ha modi­fi­ka­cích a pro­fi­la­cích, čímž kon­struk­ce vyro­be­né ze sys­té­mu ECO­NO­LI­NE zaru­ču­jí potřeb­nou este­ti­ku a kon­strukč­ní pevnost.
 • Sys­tém je kom­pa­ti­bli­ní s dal­ší­mi sys­témy Ali­plast: stej­né zasklí­va­cí liš­ty, těsnění,kování, atd.
 • Zasklí­va­cí liš­ty dostup­né v pro­ve­de­ní - obdél­ní­ko­vé nebo oblé.
 • Sys­tém umož­ňu­je pou­ži­tí nejen kla­sic­kých čel­ních závě­sů, ale také závě­sů do drážky.

Protipožární dveře


Něco k pro­ti­po­žár­ním dveřím

Fr90

Dveře

FR90

 • Tepel­ně izo­lo­va­ný pro­ti­po­žár­ní sys­tém. Kon­struk­ce vyro­be­né na zákla­dě sys­té­mu FR90 jsou cha­rak­te­ri­zo­vá­ny tří­dou požár­ní odol­nos­ti EI30 (E1), EI60 (E1).
 • Sta­veb­ní hloub­ka sys­té­mu 90 mm syme­t­ric­ká kon­struk­ce pro­fi­lu, cen­t­rál­ní komo­ra vypl­ně­ná sad­ro­vý­mi vlož­ka­mi (mezi tepel­ný­mi mos­ty) pro EI30, všech­ny komo­ry vypl­ně­né sád­ro­vý­mi vlož­ka­mi pro EI60 sys­tém kom­pa­ti­bil­ní se sys­té­mem STAR 90 mm
 • mož­nost pou­ži­tí dvoj­sk­la (zaskle­ní od 20 mm do 60 mm)
 • mož­nost pou­ži­tí pane­lů (panel o tloušť­ce až 60 mm):
  pane­ly s výpl­ní z mine­rál­ní vlny (Up = 0,57 W/m K)
  pane­ly se sádro­vou výplní
 • pou­ži­tí: vněj­ší a vnitř­ní konstrukce

Posuvné a skládací systémy


Sys­témy pro posou­vá­ní a sklá­dá­ní se vyzna­ču­jí tím a tím tím a tím. Nabí­zí­me tři hlav­ní mode­lo­vé řady.

Ultraglide

Ultraglide

Sys­tém o zvý­še­né tepel­né izo­la­ci urče­ný pro kon­stru­o­vá­ní posuv­ných a zdviž­ně­po­suv­ných­kon­struk­cí. Posuv­né a zdviž­ně-posuv­né kon­struk­ce UG, jsou díky svým užit­ným vlast­nos­tem urče­ny pro rodin­né domy, apa­tr­má­ny, indi­vi­du­ál­ní zástav­by, hotely.

Sys­tém přízpů­so­be­ný nej­no­věj­ším poža­dav­kům na tepel­nou izo­la­ci, este­ti­ku abez­peč­nost. Dostup­ná kon­strukč­ní řeše­ní: UG bez­pra­ho­vé řeše­ní, UG – úhlo­vé spo­je­ní kří­del 90°, Monorail.

Díky svým para­me­t­rům sys­tém UG umož­ňu­je pro­jek­ci kon­struk­cí o vel­kých roz­mě­rech posuv­ných kří­del: maxi­mál­ní roz­mě­ry kon­struk­ce výš­ka kří­d­la Hs=3300 mm, šíř­ka kří­d­la Bs=3200.

Poptat Brožura
Modernslide

Modernslide

Sys­tém se zvý­še­nou tepel­nou izo­la­cí urče­ný k pro­jek­ci posuv­ných konstrukcí.

Řeše­ní sys­té­mu Modern­sli­de umož­ňu­jí pro­jek­ci posuv­ných kon­struk­cí 2, 3, 4 kolejnicových.

Sys­té­mo­vé řeše­ní Galan­dage umož­ňu­je cel­ko­vé skry­tí posuv­ných kří­del ve zdi budovy.

V sys­té­mu je také dostup­né sys­té­mo­vé řeše­ní Mono­block. Kon­struk­ce Mono­block jsou mon­to­vá­ny pří­mo do vrst­vy zatep­le­ní budovy.

Šíř­ka spo­je­ní 2 kří­del je pou­ze 35 mm, pro­fi­ly jsou dostup­né ve 3 ver­zích přízpů­so­be­ných do růz­ných sta­tic­ko-kon­strukč­ních potřeb.

Poptat Brožura
Panorama

Panorama

Tří­ko­mo­ro­vý tepel­ně izo­lo­va­ný dveř­ní sys­tém určen k pro­jek­ci har­mo­ni­ko­vých (sklá­da­cích) dveří.

Exis­tu­je mož­nost pou­ži­tí dvou typů pra­ho­vých sys­té­mů. Sys­tém s níz­kým pra­hem s kar­tá­čo­vým těs­ně­ním nebo sys­tém s vyso­kým pra­hem, kte­rý je pro­ve­den na zákla­dě rámu po obvo­dě celé konstrukce.

V závis­los­ti na poža­dav­cích se mohou kon­struk­ce ote­ví­rat dovnitř nebo ven mno­ha uspo­řá­dá­ních kří­del (2+1, 3+2, 3+3).

Navr­že­no nové inte­gro­va­né ková­ní: závěs se spod­ním vozí­kem, závěs s madlem nebo níz­ké kli­ky posi­lu­jí funkč­nost konstrukce.

Nové ková­ní tak­též zmen­šu­jí mož­né roz­mě­ry kon­struk­cí ze sys­té­mu Panorama.

Díky mini­ma­li­za­ci šíř­ky pro­fi­lu pou­ži­té­ho v sys­té­mu, kon­struk­ce har­mo­ni­ko­vých dve­ří půso­bí dojmem lehkosti.

Poptat Brožura

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení hliníkových výplní

Vlastislav Hemzal avatar

Prodejce - hliníkové fasády, výplně a světlíky

Vlastislav Hemzal

 • +420 702 202 187

Nemů­že­te nás zastih­nout? Zanech­te nám kon­takt a my se vám ozveme.

Ukázky použití

2018 |
Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích
2019 |
Kanceláře na střeše pro Barum Continental
2017 |
Anglicko - česká MŠ Teddy Bear

Oblékáme modulární budovy

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110