KOMA MODULAR alt

Poho­ny


Elek­trické poho­ny a manuál­ní otvírače se použí­va­jí pro ovládání oken a světlíků vše­ho druhu, nebo lamel a žaluz­ií. Naj­dou ale i uplat­nění ve speciál­ních aplikacích, jako jsou různé zvedáky, posuno­vače, otevírání poklopů.

D8fce mingardi

Pohony šroubovicové

Tyto poho­ny jsou nejvhod­nější pro použití ve výk­lop­ných oknech, světlících, střešních oknech, lamelových oknech a žaluz­iích a natáčecích mechanismech.

Poho­ny pracu­jí tiše a nevyžadu­jí žád­nou kontrolu.

Mezi nejčastěji použí­vaný se řadí pohon D8Fce od firmy Min­gar­di.

Pohony řetězové

Nejčastěji se využí­va­jí pro ovládání výk­lop­ných a sklop­ných oken, ale svo­je využití posled­ní dobou nacháze­jí i pro otevírání kop­ulí nebo světlíků.

Něk­terých typy pohonů mohou být dodávány ve vari­antách 230V nebo 24V i s atestem na RWA.

Mezi nejčastěji použí­vané se řadí poho­ny Micro 02 nebo Micro Evo.

Micro2 mingardi
Drive evo2 mingardi

Pohony hřebenové

Tyto poho­ny se využí­va­jí nejvíce pro světlíky a okna větších rozměrů, kde je potře­ba velké síly pohon. Díky možnos­ti tande­mového zapojení. 

Samot­né hřebe­ny mají různé délky a tím je lze uplat­nit v mno­ha aplikacích, kde je požadováno speci­fick­ých délek zdvihu.

Námi dodá­vané poho­ny mají ve 24V verzi atestaci RWA. Nejčastěji použí­vaný pohon Dri­ve Evo 2.

Použití elektrických pohonů


Small window

Domácnosti

odvětrávání zim­ních zahrad, poko­jů, sklepů, atd.

Corridor windows

Administrativní, průmyslové a sociální budovy

kanceláře
výrob­ní haly
skla­dy
toale­ty
a další

Industry window

Odvětrání požárních úseků

odvětrání CHÚC
RWA zařízení
úniková schodiště

Jsme tu pro Vás

Konzultovat nejvhodnější řešení

Filip Mezuláník avatar

Vedoucí obchodní skupiny 08

Bc. Filip Mezuláník, DiS.

  • +420 602 776 593
  • +420 549 522 231

Na zák­ladě dlou­ho­letých prak­tick­ých zkušenos­tí Vám naše obchod­ně-tech­nické odd­ělení dokáže pora­dit s výběrem vhod­ných pohonů a navrhnout nejvhod­nější řešení Vašich potřeb. Zajišťu­jeme kom­plet­ní sys­témy včet­ně čidel vítr, déšť, teplot­ní čid­la, nebo napo­jení na MaR a EPS. Zajišťu­jme také montáže.

Oblékáme modulární budovy

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005