KOMA MODULAR alt

10 fotografií

Fasáda pro solidární hotel v Paříži


Zařazení:Realizace pro bydlení
Rok realizace:2018
Architekt / Studio:MOONARCHITECTURES
Země realizace:Francie
Technická specifikace: Délka stavby: 2 měsíce
Délka výroby: 2 měsíce
Počet modulů: 226
Užitná plocha: 5160
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Fasády
Real­i­zo­vali jsme fasá­du v Paříži pro solidární hotel Aurore. Vlast­ní stavbu prováděla mod­ulárním sys­témem naše nejs­tarší ses­tra KOMA MOD­U­LAR a je krás­nou ilus­trací toho, jak mohou být mod­ulární stav­by nápo­moc­né i lidem v tís­ni. Spolu s architek­ton­ick­ou kanceláří Moonar­chi­tec­tures vytvoři­la orga­ni­zace Aurore pro­jekt na stavbu, která slouží lidem bez domo­va. Těm nechce pouze poskyt­nout střechu nad hlavou, ale také jim pomo­ci opět se začlen­it do plno­hod­not­ného živ­ota a postavit se na vlast­ní nohy. KOMA MOD­U­LAR měla to štěstí být u toho! Uza­vřela totiž po dlouhém vyjed­návání smlou­vu o dlouhodobé spoluprá­ci s fran­couzským devel­op­erem Serie Flex. Velko­pros­torové mod­u­ly KOMA proš­ly kom­p­liko­vaným pro­ce­sem cer­ti­fikace, která je ve Francii pro stavbu mod­ulárních budov trvalého využití vyžadová­na. Během dvou měsíců byly mod­u­ly vyrobe­ny, které byly násled­ně smon­továny a vytvoři­ly ten­to solidární hotel pro bytové úče­ly. Celý objekt byl opatřen desig­novou fasá­dou. Pro­jekt pro fir­mu KOMA byl v něko­li­ka ohledech zlo­mový. Poprvé KOMA dodala mod­u­ly pro čtyřpod­lažní budovu a poprvé byla celá budo­va vyrobe­na z jedenác­timetro­vých velko­pros­torových mod­ulů. A pro KOMA FACADE byl pre­miérou v první real­izaci fasády ve Francii.