KOMA MODULAR alt

6 fotografií

Hliníkové výplně otvorů pro nemocnici v Kroměříži


Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
Rok realizace:2019
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Okna, dveře
Prosklená hliníková stě­na s otvíravý­mi dveř­mi. Instalo­vaná na ver­tikále únikového schodiště. Dveře vnější s přerušeným tepel­ným mostem dvoukřídlové, auto­mat­icky posu­vné, z hliníkových pro­filů, plné, zasklené, bezpečnos­t­ním dvo­jsklem vrstveným, tvrzeným, bez i s požární odol­nos­tí. Hliníková okna vnější sklápěcí a otevíravá. Kon­strukce rámů oken víceko­morová, těs­něním v barvě šedé, pod­kladovým pro­filem a s celoob­vodovým kováním s mikroven­ti­lací. Odol­nost okna pro­ti zatížení větrem C5/B5, vodotěs­nost min E 900, vážená vzdu­chová neprůzvučnost 35 dB. Zasklení izo­lačním sklem čirým, tepel­ný rámeček. Součini­tel pros­tupu tepla celého okna max. UW1,1W/m2K. Prove­dení rámů v barvě dle výkresů pohledů. Vešk­eré vnější kon­strukce a výplně otvorů splňu­jí hod­no­ty součinitele pros­tupu tepla daného ČSN 73 0540 – 2 Součásti dveří jsou i kování. Kliky, koule, mad­la, paniková kli­ka, hrazdy, požární kon­zo­la, včet­ně dveřního zavírače, samoza­vírače, zámek cylin­drický s panikovou funkcí včet­ně vložky. Kon­strukce obvodového pláště jsou zaskle­ny izo­lačním sklem s max­imál­ní hod­no­tou UW max celého okna ≤1,1 W/​m2K u hliníkových dveří a stěn s hod­no­tou UD max celé výplně ≤1,2 W/​m2K. U pře­dem určených výplní otvorů je zasklení prove­de­no s bezpečnos­tí pro­ti úrazu a násil­né­mu vniknutí. Něk­terá okna jsou neprůh­led­ná použitím fólie nalepené na sklo. Prosklené plochy jsou v určené výšce označe­ny viditel­ným pruhem fólie. Nemoc­nice Kroměříž Objed­na­tel: Pozem­ní stavi­tel­ství Zlín a.s. Zho­tovi­tel: KOMA-FACADE s.r.o., Brno Investor: Zlín­ský kraj Ter­míny : 10.11.201827.2.2019 Použitý sys­tém : Ali­plast — McWall přerušeným tepel­ným mostem – fasád­ní sys­tém FR 90 s přerušeným tepel­ným mostem – pro­tipožární kon­strukce Star, Supe­r­i­al s přerušeným tepel­ným mostem Econo­line – inter­iérové stěny