KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Modulární objekt vybavenosti HOM Skalité


Modulární zázemí a kanceláře pro Národní dálniční společnost.

Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Dopravoprojekt Bratislava
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 190
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:Budova se realizovala za krutých zimních podmínek.

Obec Skalité sa rozprostírá na sloven­sko-pol­ské hrani­ci, pár kilo­metrů od mís­ta, kde se stýka­jí hran­ice třech států Sloven­s­ka, Pol­s­ka a Čes­ka. Je to krás­ná horská oblast v sev­erní části Kysuck­ých Beskyd. Mod­ulární objekt pro Národ­ní dál­niční společnost na dál­ni­ci D3 Svrči­novec — Skalité vybu­dovala naše ses­ter­ská společnost KOMA SLO­VA­KIA, které prodává a pron­a­jímá výrobky KOMA MOD­U­LAR. Staveb­ní připravenost pro mod­u­ly zre­al­i­zo­vala staveb­ní fir­ma Váhostav-SK. Fasá­da na celém objek­tu je real­i­zo­vaná z hliníkových kazet v barvách logo­manuálu Národ­ní dál­niční společnos­ti Bratisla­va. Výplně otvorů jsou zasklené sys­témem Ali­plast se skly RC3 a objekt získal ener­get­ický štítek celkové spotře­by energie ve třídě B (do 70 kWh/m2.a). V celém objek­tu je pod­la­hové topení, svět­la jsou součástí zavěšeného podhle­du. Budo­va je plně kli­ma­ti­zo­vaná a venkovní osvětlení je pomocí speciál­ních LED svítidel s vysokým kry­tím IP66.