KOMA MODULAR alt

11 fotografií

Opláštění administrativní budovy ČEPS


Fasáda a výplně otvorů pro ČEPS
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2019
Klient:ČEPS
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Fasády
Na nových objek­tech je použitý sys­tém prosklené struk­turál­ní fasády s tro­jsklem. Sys­tém Rey­naers CW50-SC. Prosklená fasá­da má inte­grovaná otvíravě sklop­ná okna a auto­mat­ické posu­vné dveře. Výplň fasády tvoří tro­jsk­lo s hod­no­tou součinitele pros­tupu tepla Ug max. 0,9 [W/(m2.K)]. Para­pet­ní část zasklení a nad podhle­dová část, je tvoře­na vnějším neprůh­led­ným sklem ESG SMALT RAL 7036 . Oken­ní část je zaskle­na z průh­led­ného skla- vnější sklo ESG STOP­SOL SUSI mod­rý 6 (DARK BLUE) ESG 6 TOP N+/TOP N6, struk­turál­ní sklo. Vešk­erá skla použitá na fasádě jsou kalená pro jejich vyšší odol­nost pro­ti prasknutí. U jed­né míst­nos­ti je zasklení pro­ti průrazu – vnější sklo je prove­de­no jako bezpečnos­t­ní s bezpečnos­t­ní tří­dou RC3, kat­e­gorie odol­nos­ti P5A dle EN 356. Atik­ou a zasklením prochází bezpečnos­t­ní přepady , kde ve skle jsou otvory pro tyto přepady o průměru 160mm. Další pros­tupy sklem jsou pro uchycení ocelové markýzy nad vjez­dem do objek­tu. Na celé prosklené fasádě jsou umístěny sluno­lamy, které jsou přichyce­ny na nos­né sloup­ky fasády. Byly použi­ty hliníkové elipso­vité lame­ly, Rey­naers-BS Lou­vre Grip. Na oknech stá­va­jících částí jsou použi­ty pře­do­ken­ní hliníkové žaluzie. Elipso­vité části stínících clon jsou pevné. Pře­do­ken­ní žaluzie jsou ovlá­dané elek­tricky. Na elipse (vstup­ní trakt) je použi­ta provětrá­vaná fasá­da z desek Fun­der­max . Fasád­ní desky jsou uchyce­ny na vodor­ovný hliníkový ras­tr ( L a T pro­fi­ly ). Pod fasád­ní­mi deska­mi je provětrá­vaná mez­era a kon­tak­t­ní zateplení betonové stěny min­erál­ní vatou s hydro­fo­bi­zo­vanou úpravou.