KOMA MODULAR alt

9 fotografií

Rekonstrukce fasády pro prodejnu Baťa


Výměna skel pro prodejnu Baťa Zlín. Zlepšení izolačních vlastností fasády.
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Typ dodávky:Fasády
Rekon­strukce stá­va­jícího objek­tu nacháze­jící se na uli­ci Dlouhá. Objekt je čtyřpod­lažní a částečně 5.NP . Výmě­nou skel fasády se účel užívání nemění. Obvodový plášť tvoří na západ­ní a sev­erní straně prosklená fasá­da, jižní a východ­ní fasá­da je vyzdívá­na z keram­ick­ých bloků, výk­lad­ců a cihel­ných dozdívek z cihel­ných bloků CDK. Stá­va­jící ocelová okna již nes­plňu­jí nároky na ener­get­ický provoz budovy. Součas­ně byly výměny venkovních hliníkové žaluzie. Při demon­táži stá­va­jících skel fasády doš­lo ke zrušení vstup­ní markýzy a prosklených stěn výlo­hy. Zastřešení bylo nahrazeno novou proskle­nou stříšk­ou a nový­mi výlo­ha­mi včet­ně auto­mat­ick­ých posu­vných dveří. Výmě­na skel fasády, výmě­na ver­tikál­ního pásu oken s venkovní­mi žaluzie­mi, výmě­na prosklených výloh vstupu a výmě­na zastřešení vstupu byla přizpů­sobe­na stá­va­jící­mu stavu, tak aby neby­la změně­na kom­poz­ice tvarového, mater­iálového a barevného řešení. Vnitřní výplně otvorů se nemění. Měni­lo se sklo fasády západ­ní a sev­erní. Nové zasklení bylo prove­de­no izo­lační­mi dvo­jskly COOL-LITE SKN 154 II – vše DIA­MANT. Součini­tel pros­tupu tepla navrženého skla je Ug = 1,0 W/(m2.K). Dále se měnil pás oken ve schodišťovém pros­toru včet­ně hliníkových venkovních žaluz­ií, součini­tel pros­tupu tepla navržených oken je UW = 1,1 W/(m2.K). Výlo­hy z hliníkových pro­filů s přerušeným tepel­ným mostem, zasklení venkovních stěn izo­lační­mi dvo­jskly. Součini­tel pros­tupu tepla navržených výloh je UW = 1,1W/(m2.K). Investor: Baťa a.s. Objed­na­tel: Obsid­i­an a.s., Otrokovice Zho­tovi­tel : KOMA-FACADE s.r.o., Brno Ter­míny : 18.6.201830.9.2019 Použitý sys­tém RAY­NAERS : CW 50 s přerušeným tepel­ným mostem – prosklené fasády Supe­r­i­al I+ s přerušeným tepel­ným mostem – dveře CS77 HI – okna 
Zpět na předchozí stránku